ÁSZF

Árainkat az ingatlan mérete alapján alakítottuk ki. A különböző méretű ingatlanok tervezési díjai az alábbiak szerint alakulnak:

1. Szerződési feltételek alapfogalmai:

1.1. Szolgáltató adatai

Szolgáltatást nyújtó neve: Emahó Enteriőr Bt.
Székhely: 9026 Győr, Kálóczy tér 1
Szolgáltató adószáma: 66543321128,
a továbbiakban „Szolgáltató”.

1.2. Szolgáltató elérhetősége

Levelezési címe: 9026 Győr, Kálóczy tér 1
Telefon: +36202500660
E-mail: info@azalaprajzolo.hu

A Szolgáltató munkanapokon, munkaidőben 9-18 óra között hívható. Ettől eltérő időben kezdeményezett kapcsolatfelvétel esetén, a Szolgáltató a következő munkanapon, munkaidőben visszahívást kezdeményez, vagy e-mail útján jelentkezik.

1.3. A Megrendelő

Aki a Szolgáltató hivatalos honlapján (www.azalaprajzolo.hu) a honlapon keresztül szolgáltatást igényel, és az ÁSZF-et tudomásul veszi, és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

2. Általános Szerződési Feltételek célja

Az Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Szolgáltató és a vele kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

2.1. Szerződési Feltételek elfogadása

A Szerződési Feltételek Megrendelő által történő elfogadása a szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi és a szolgáltatás ellenértékét az ÁSZF 6.1 pontja szerint megfizeti.

2.2. Szerződési Feltételek hatálya

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja. Jelen ÁSZF 2020.10.01 napjától határozatlan ideig hatályos.

3. A szolgáltatás

Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást.

3.1. A szolgáltatás területi hatálya

Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető. Külföldi szolgáltatás esetén a Szolgáltató külön díjazással élhet, melyről a Megrendelőt köteles írásban (a megadott e-mail címen) tájékoztatni.

3.2. Hozzáférés a szolgáltatáshoz

A szolgáltatás a befizetés visszaigazolása után azonnal életbe lép.

3.3. A szolgáltatás időtartama:

A szolgáltatás megrendelését követően, a szolgáltatáshoz szükséges információk – igényfelmérő kitöltése – Szolgáltatóhoz való beérkezése után 5 munkanap.

4. Szerződés létrejötte és módosítása

4.1. Általános jellemzők

A Szerződés akkor jön létre, ha a 2.1. pont értelmében a Megrendelő a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, egyben a jelen Szerződési Feltételeket elfogadja és az abban foglaltakat teljesíti.

4.2. Fizetési feltételek

A Vásárló a szolgáltatások ellenértékét banki átutalással teljesíti a Szolgáltató bankszámlaszámára történő utalással.

5. Jogok és kötelezettségek

5.1. A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és felelőssége

5.1.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást a Megrendelő részére egyszeri alkalommal biztosítja a Megrendelő fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.

5.1.2. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

5.1.3. A Szolgáltató az árváltozást jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal, a feltűntetett árak a szolgáltatás összes költségét tartalmazzák. Kivételt képez, ha a szolgáltatás külföldön teljesül, ebben az esetben egyedi szolgáltatási díj kerül meghatározásra.

5.1.4. A Szolgáltató a Megrendelő adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra – a Megrendelő kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

5.1.5. Megrendelői bejelentések, panaszok kezelése

A Megrendelő a szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltató elérhetőségén, az info@azalaprajzolo.hu e-mail címen jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a Megrendelőt. A Szolgáltató a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A Szolgáltató a Megrendelő által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.

5.2. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

5.2.1. A Megrendelőnek a fizetés megkezdés előtt pontos adatok megadásával ki kell töltenie és meg kell küldenie az űrlapot, az esetleges probléma elkerülése végett.

5.2.2. A Megrendelő az adatok megadása során megadott téves adatokért, és az azokból adódó károkért a Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget.

5.2.3. A Megrendelő kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése (banki átutalással történő fizetési mód). A fizetési módtól a Megrendelő csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Megrendelő nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatást automatikusan törlődik a rendszerből.

6.1. Banki átutalással történő fizetés

6.1.1. A Megrendelő megrendelését banki átutalás formájában egyenlítheti ki.

6.1.2. Megrendelés esetén, a kiválasztott csomag és minden kijelölt kiegészítő szolgáltatás árának 50%-át köteles a Megrendelő az alábbiakban megadott számlaszámra banki átutalással teljesíteni. A szolgáltatás az előleg számlán történő jóváírását követően kezdődik el. A szolgáltatás díjának hátralékát a tervek elkészülését követően, a munka befejezése után köteles megfizetni a Megrendelő.

Banki adatok:
Számlatulajdonos neve: Kiss-Mótusz Melinda Anikó,
Bankszámla szám: 10700622-54740277-51100005 (CIB Bank)

6.1.2. A Szolgáltató a megrendelés során keletkezett és birtokába jutott adatokat tárolja, azaz a kártyabirokos vagy megrendelő nevét kizárólag a kártyabirtokos által engedélyezett tranzakció végrehajtása céljából használhatja fel. A Szolgáltató a tranzakció során keletkezett egyéb más adatokkal nem rendelkezik.

6.1.3. A Megrendelő hibájából eredően, harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Megrendelő kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Megrendelő hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja és lehetőségeihez mérten kezeli.

6.1.4. Hibás összeg megadásából eredő problémák kezelése
Amennyiben a Megrendelő az igénybe vett szolgáltatás árát meghaladó összeget kifizetését kezdeményezte, ebben az esetben ezt írásban (e-mailben: info@azalaprajzolo.hu) a Szolgáltató felé kell jelezni. A levélnek tartalmaznia kell a túlfizetés összegét, idejét és a tranzakció számát. A Szolgáltató a túlfizetés tényét a bejelentést követő 15 napon belül kivizsgálja és amennyiben a követelést jogosnak ítéli, úgy kezdeményezi az túlfizetett összeg jóváírását. A vizsgálat eredményéről a Megrendelőt (a megrendeléskor megadott e-mail címen) írásban tájékoztatja.

Amennyiben a Megrendelő az igénybe vett szolgáltatás áránál kevesebb összeget kifizetését kezdeményezte, akkor a Szolgáltató írásban (a megrendeléskor megadott e-mail címen) értesíti a Megrendelőt az észlelt különbözet tényéről, a követelt összeg nagyságáról, és az összeg kiegyenlítésének módjairól. Amennyiben a követelt összeg kiegyenlítése 8 napon belül nem történik meg a Megrendelő részéről, úgy az igényelt szolgáltatás teljesítésétől a Szolgáltató eláll, a már befizetett összeget a bankköltségek levonása után 15 napon belül jóváírja.

6.1.5. A Megrendelő a fizetési ellenértéket Forint devizanem alapon teljesíti.